luni, 22 aprilie 2013

Prezentarea Generală a Asociaţiei de Prietenie a Militarilor Creştini din România

  

Asociaţia de prietenie a militarilor creştini din România- Cornelius este constituită ca persoană juridică de drept privat, în baza Constituţiei României, Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată, Sentinţei civile din 2007 a judecătoriei Ploieşti.Asociaţia are caracter creştin, profesional, cultural, nelucrativ, apolitic, neguvenamental, independent, fără scop patrimonial.

Asociaţia are o activitate de interes public, comunitar.Prin activitatea desfăşurată nu se urmăreşte atragerea cadrelor militare în activitate la desfăşurarea unor activităţi care contravin legilor, Statutului cadrelor militare, ordinelor şi regulamentelor militare.

Activitatea şi obiectivele asociaţiei nu au caracter sindical ori politic, nu sunt contrare comenzii unice, ordinii şi disciplinei specifice instituţiei militare, normelor de păstrare a ordinii publice şi nu încalcă bunele moravuri.STATUTUL ASOCIAŢIEI DE PRIETENIE A MILITARILOR CREŞTINI DIN ROMÂNIA-CORNELIUS


 

CAPITOLUL I

Datele de identificare ale asociaţilor

Art. 1. - Noi,

a)     Brumă Mihai cu domicilul în localitatea Ploieşti, str. Bratocea nr 11, jud. Prahova;

b)     Ghiţă Nicolae cu domicilul în localitatea Craiova, str. Virgil Madgearu, bl J17, sc 1, ap. 4, Jud Dolj;

c)     Nistor Ion cu domicilul în localitatea Deva, bld. N. Balcescu, Bl. 17, ap. 45, Jud Hunedoara;

d)     Toma Ioan cu domicilul în localitatea Alba Iulia, str. Viilor nr 8, jud Alba,

prin liberă voinţă, hotărâm înfiinţarea 
ASOCIAŢIEI DE PRIETENIE A  MILITARILOR CREŞTINI DIN ROMÂNIA-CORNELIUS,   
având ca bază Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii modificată si completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/2003 şi Ordinul ministrului apărării nr. M  80 din 20 iunie 2003 privind punerea în aplicare în Ministerul Apărării a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, şi în conformitate cu prevederile Decretului nr. 31/1954 privind persoanele juridice.---------------------------------------------------------------------------CAPITOLUL II

Denumire, condiţii generale, sediu, durată de funcţionareArt. 2.- (1) Denumirea asociaţiei: "ASOCIAŢIA DE PRIETENIE A MILITARILOR CREŞTINI DIN ROMÂNIA-CORNELIUS". ---------------------------------------------------------

(2) Denumirea prescurtată a asociaţiei este: CORNELIUS.----------------------------------------


Art. 3.- Condiţii generale.

(1) Asociaţia se constituie ca persoană juridică de drept privat, în sensul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată si completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/2003 , al Ordinului ministrului apărării nr. M 80 din 20 iunie 2003 privind punerea în aplicare în Ministerul Apărării a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii şi în conformitate cu prevederile Decretului nr. 31/1954 privind persoanele juridice. ---------

(2) Asociaţia are caracter creştin, profesional, cultural, nelucrativ, apolitic, neguvenamental, independent, fără scop patrimonial.-----------------------------------------------------------------------------

(3) Asociaţia are o activitate de interes public, comunitar.----------------------------------------------

(4) Prin activitatea desfăşurată nu se urmăreşte atragerea cadrelor militare în activitate la desfăşurarea unor activităţi care contravin  legilor, Statutului  cadrelor militare, ordinelor si regulamentelor militare.

(5) Activitatea si obiectivele  asociaţiei nu au  caracter sindical ori politic, nu sunt contrare comenzii unice, ordinii  si disciplinei specifice instituţiei militare, normelor de păstrare a ordinii publice si nu încalcă bunele moravuri. -------------------------------------------------------------------------

(6) Asociaţia  promovează:

a)     valorile civice ale statului de drept;

b)     întărirea  relaţiilor societăţii civile cu armata;

c)     interesele, valorile si simbolurile naţionale în eforturile de integrare a  României  în structurile politice, economice, militare si de securitate europene si euroatlantice;

d)     păstrarea tradiţiilor militare ale Armatei României;

e)     iniţiative privind pregătirea profesională a  personalului armatei, lărgirea orizontului tehnico-ştiinţific si cultural al acestuia;

f)      desfăşurarea de activităţi sportiv-recreative şi caritabile. ---------------------------------------
 

Art. 3.- Sediul.

(1)Asociaţia are sediul in localitatea Ploieşti, strada Bratocea nr. 11, judeţul Prahova.-------------

(2) Sediul se poate schimba în baza hotărârii Consiliului director.------------------------------- -----

(3)Asociaţia poate înfiinţa filiale, în condiţiile legii.-------------------------------------------------------


Art. 4.- Durata de funcţionare a asociaţiei este nedeterminată. ----------------------------------------

 

CAPITOLUL III

Scop şi obiective  


Art. 5.- Scopul şi obiectivele  asociaţiei sunt:

a)     propăşirea profesională, spirituală şi culturală a membrilor şi simpatizanţilor prin aplicarea valorilor creştine în familie, serviciu şi societate;----------------------------------------------------

b)     promovarea unui climat de respect al principiilor biblice şi al legilor  ţării;------------------

c)     promovarea principiilor, învăţăturilor şi moralei creştine de pe poziţii non-denominaţionale, pentru răspândirea   valorilor creştine în rândul militarilor români;---------------------

d)     încurajarea reciprocă a militarilor în credinţa mântuitoare prin Hristos, pentru a deveni  modele de trăire creştină în mijlocul colegilor de serviciu, al comunităţii în care trăiesc şi muncesc, în familiile lor;-----

e)     încurajarea abordării fiecărui fapt de viaţă şi îndatorire profesională din perspectiva eticii creştine de  pe poziţii  non-denominaţionale;----------------------------------------------------------------

f)      dezvoltarea relaţiilor interumane de ajutorare şi sprijin  reciproc prin cultivarea relaţiilor  între militari pe grupuri mici, în filiale locale şi regionale dar şi la nivel naţional prin conferinţe, consiliere şi îndrumare, precum şi alte activităţi cu specific creştin;----------------------------------------

g)     dezvoltarea unor programe de asistenţă socială şi  spirituală pentru ajutorarea  familiilor militarilor eroi şi a militarilor deveniţi  invalizi în cursul unor misiuni;-------------------------------------

h)     promovarea colaborării şi dezvoltarea legăturilor frăţeşti cu militarii creştini din alte zone ale lumii, prin schimburi de experienţă  şi  vizite reciproce de  cunoaştere şi documentare cu asociaţiile similare din ţările lor.----------------------------------------------------------------------------------
 

Art. 6.- Pentru atingerea scopurilor urmărite asociaţia desfăşoară următoarele activităţi:-----------

a)     promovarea şi întreţinerea relaţiilor de prietenie în rândul credincioşilor din armată prin întâlniri periodice desfăşurate în timpul liber, vizite reciproce, schimburi de experienţă;----------------

b)     editarea de publicaţii (cărţi, broşuri, ziare, reviste, etc.) şi folosirea casetelor audio sau video în vederea popularizării scopului asociaţiei şi realizărilor acesteia;-----------------------------------

c)     organizarea de  conferinţe, comunicări ştiinţifice, mese rotunde, dezbateri, cercuri tematice, prelegeri etc.,  care să contribuie la creşterea profesionalismului  şi a educaţiei morale  a militarilor în spiritul valorilor creştine şi civice; ---------------------------------------------------------------

d)     atragerea  de fonduri în vederea îndeplinirii scopurilor şi obiectivelor asociaţiei;-----------
e)     consiliere spirituală  în vederea reducerii stresului şi a îmbolnăvirilor;-----------------------

f)      asigurarea unui schimb de experienţă  şi a unei cooperări permanente cu  bisericile creştine, asociaţii şi fundaţii creştine cu domenii similare de activitate din ţară şi străinătate în scopul cunoaşterii de către  membri asociaţiei a preocupărilor actuale şi de perspectivă a acestora.-----------CAPITOLUL IV

Patrimoniul


Art. 7.- (1)Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de 400 lei reprezentând contribuţia membrilor fondatori, după cum urmează:

a)     Brumă Mihai   – aport în numerar: 100 lei;

b)     Nistor Ion        – aport în numerar: 100 lei;

c)     Ghiţă Nicolae  – aport în numerar: 100 lei;

d)     Toma Ioan       – aport în numerar: 100 lei.

 (2)  Patrimoniul asociaţiei se constituie în condiţiile legii din:

a)     cotizaţii ale membrilor asociaţiei;

b)     donaţii ulterioare ale membrilor asociaţiei sau terţe persoane;

c)     împrumuturi nerambursabile;

d)     contracte de grant;

e)     contracte de sponsorizare;

f)      activităţi de colectare de fonduri;

g)     activităţi proprii;

h)     ajutoare umanitare;

i)      subvenţii;

j)      surse dobândite pe orice altă cale legală, de la persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate (asociaţii, instituţii, organisme, organizaţii, etc.);

k)     venituri realizate conform legii din dobânzi, dividende, plata pentru serviciile prestate, chirii şi alte venituri în condiţiile legii.---------------------------------------------------------------------------CAPITOLUL V

Membrii asociaţiei


Art. 8.- Membri ai „Asociaţiei de prietenie a militarilor creştini din România” pot fi următoarele categorii de persoane,  care îşi exprimă calitatea lor de creştini şi care dovedesc prin conduita lor în familie, serviciu şi societate că sunt născuţi din nou în Hristos, având o relaţie autentică cu Dumnezeu, indiferent de confesiunea creştină din care fac parte:

a)     militari în activitate, în rezerva sau retragere;

b)     capelani militari;

c)     funcţionari publici din armată;

d)     personal civil contractual din armată;

e)     soţii/soţiile categoriilor de persoane enumerate mai sus.-------------------------------------------


Art. 9.- Membrii fondatori ai asociaţiei sunt persoanele enumerate la art. 1 din prezentul statut.-
 

Art. 10.-  Membri aderenţi ai asociaţiei pot fi persoanele care întrunesc cerinţele art. 8  din prezentul statut şi care îşi exprimă opţiunea prin cereri de adeziune formulate şi adresate asociaţiei, după înfiinţare.-----

Art. 11.-  (1) Membri onorifici ai asociaţiei pot fi persoane fizice sau juridice din România sau de peste hotare, invitate să adere la asociaţie şi care, prin activitatea lor contribuie la îndeplinirea scopurilor asociaţiei şi care sunt în măsură să aducă servicii deosebite asociaţiei şi activităţii ei.-------

(2) Membrii  onorifici sunt recunoscuţi în plenul Adunării generale, la propunerea Consiliului director.----

(3) Retragerea calităţii de membru onorific se decide de către Adunarea generală cu procedura specifică acordării calităţii de membru.-------------------------------------------------------------------------

(4) Membrii onorifici nu plătesc cotizaţie şi nu beneficiază de drept de vot.--------------------------


Art. 12.- (1) Admiterea noilor membri în cadrul asociaţiei se face pe baza unei cereri de înscriere, decizia de admitere sau respingere fiind de competenţa Consiliului director.

(2) Numele membrilor admişi în cadrul asociaţiei se aduc la cunoştinţă, spre confirmare, primei sesiuni a Adunării generale care are loc după luarea deciziei Consliului director.

(3) În caz de răspuns negativ al Consiliului director, contestaţia poate fi depusă la secretarul asociaţiei, în termen de 15 zile de la comunicarea răspunsului şi este analizată în prima sesiune a Adunării generale.--------------------------------------------------------------------------------------------------


Art. 13.- Calitatea de membru se pierde în următoarele cazuri:

a)     la cerere;

b)     prin deces;

c)     prin excludere;

d)     la dizolvarea asociaţiei.--------------------------------------------------------------------------------

Art. 14.- Cererea de încetare a calităţii de membru îşi produce efectul din momentul depunerii ei;  Consiliul director ia act de renunţarea la calitatea de membru şi comunică acest lucru Adunării generale la prima întrunire.---------------------------------------------------------------------------------------

Art. 15.- (1) Calitatea de membru, precum şi drepturile ce decurg din aceasta încetează în cazul neplăţii cotizaţiei pe o perioadă de 1 an.

(2) In cazul refuzului plăţii cotizaţiei de către un membru, Adunarea generală decide prin majoritate simplă asupra suspendării sau încetării calităţii de membru a celui în cauză. ----------------


Art. 16.- Reprimirea se face cu plata integrală a cotizaţiei pe 6 luni. ---------------------------------


Art. 17. - În cazul nerespectării prevederilor prezentului statut de către unul sau mai mulţi asociaţi, Consiliul director  are obligaţia  efectuării unei analize  asupra cazului de încălcare a prevederilor statutare şi, pe baza concluziilor însuşite de 2/3 din totalul membrilor, poate propune  Adunării generale:

a)     observarea;

b)     mustrarea scrisă;

c)     excluderea. --------------------------------------------------------------------------------------------


Art. 18.- Excluderea se decide prin vot secret şi sub condiţia întrunirii voturilor favorabile a 2/3 din membri Adunării generale legal constituite.----------------------------------------------------------------


Art. 19.-  Împotriva hotărârii, cel în cauză poate face contestaţie conform art. 23, pct. 2 din  OG 26 din 2000 privind asociaţiile şi fundaţiile.---------------------------------------------------------------


Art. 20. - Redobândirea calităţii de membru se poate face prin decizia Consiliului director, dacă au fost înlăturate cauzele care au determinat excluderea din asociaţie.-------------------------------------
         

Art. 21. Drepturile membrilor asociaţiei sunt:

a)     să participe la activităţile asociaţiei;

b)     să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei;

c)     să deţină şi să exercite funcţii în cadrul asociaţiei;

d)     să beneficieze de realizările scopului şi obiectivelor asociaţiei;

e)     să facă propuneri Adunării generale sau Consiliului director;

f)      să sesizeze organele de conducere şi control cu privire la activitatea asociaţiei sau a membrilor;

g)     să facă sugestii şi propuneri conducerii asociaţiei în legătură cu  îmbunătăţirea activităţii asociaţiei;

h)     să participe la orice întrunire a Consiliului director sau a Adunării generale în care se discută poziţia ori situaţia sa, ca membru;

i)      să se retragă din asociaţie.---------------------------------------------------------------------

Art. 22. - Obligaţiile membrilor asociaţiei sunt:

a)     să respecte autorităţile ca fiind rânduite de Dumnezeu, să se roage şi să mijlocească pentru cei  care ocupă funcţii de conducere;

b)     să trăiască în viaţa de zi cu zi, în toate împrejurările, după învăţăturile şi exemplul Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos;

c)     să manifeste o atitudine bazată pe realizare prin muncă cinstită;

d)     să aplice valorile creştine la serviciu de pe poziţii non-denominaţionale;

e)     să promoveze un climat de respect al principiilor biblice, a legilor  ţării şi a regulamentelor militare în orice împrejurare;

f)      să participe la încurajarea reciprocă a militarilor în credinţa mântuitoare prin Hristos, pentru a deveni  modele de trăire creştină în familie, în mijlocul colegilor de serviciu, al comunităţii în care trăiesc şi muncesc;

g)     să abordeze fiecare fapt de viaţă şi îndatorire profesională din perspectiva eticii creştine;

h)     să contribuie la dezvoltarea de relaţii interumane de ajutorare şi sprijin  reciproc prin cultivarea prieteniei între militari pe grupuri mici, în filiale locale şi regionale precum şi la nivel naţional;

i)      să iniţieze şi să participe la realizarea unor programe de asistenţă socială şi spirituală pentru ajutorarea  familiilor militarilor eroi şi a militarilor deveniţi  invalizi în cursul unor misiuni;

j)      să promoveze colaborarea şi dezvoltarea legăturilor frăţeşti cu militarii creştini din alte zone ale lumii, prin intermediul asociaţiilor militarilor creştini din ţările lor;

k)     să respecte prevederile prezentului statut şi ale hotărârilor Adunării generale a asociaţiei;

l)      să participe la lucrările Adunării generale a asociaţiei, să ducă la îndeplinire sarcinile ce le-au fost încredinţate;

m)   să nu facă publice în relaţiile cu ceilalţi membri sau mijloacelor de comunicare în masă (presă, radio, T.V.) informaţii despre activitatea profesională sau acţiuni ale Armatei care nu sunt destinate publicităţii;

n)     să achite cotizaţia de membru  (cu excepţia membrilor de onoare).---------------------------


CAPITOLUL VI

Organele de conducere şi control


Art. 23.- Organele de conducere şi control ale asociaţiei sunt:

a)     Adunarea generală;

b)     Consiliul director;

c)     Cenzorul.-------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 24.- (1) Adunarea generală se compune din toţi membri asociaţiei, fiind organul suprem al acesteia.

(2) Adunarea generală se întruneşte în sesiuni ordinare, anual.

(3) Adunarea generală extraordinară poate fi convocată ori de câte ori este nevoie, din iniţiativa Consiliului director (sub condiţia întrunirii unui vot favorabil de minimum 1/3 din totalul membrilor săi) sau a unui grup care reprezintă cel puţin o cincime din numărul membrilor, care îşi exprimă opţiunea în scris.---------------------------------------------------------------------------------------------------


Art. 25.- Convocarea Adunării generale se face telefonic, în scris sau prin publicare a convocării intr-un ziar de mare tiraj, cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării adunării; în convocare vor fi precizate luna, ziua, ora, locul unde se va desfăşura adunarea, precum şi ordinea de zi.------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------


Art. 26.- (1) Adunarea generală este statutar întrunită în prezenţa a două treimi din numărul membrilor cu drept de vot.---------------------------------------------------------------------------------------

(2) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de participanţi, se stabileşte o nouă dată.

(3) La a doua convocare, Adunarea generală se consideră a fi statutar constituită în prezenţa a 1/3 din numărul membrilor cu drept de vot.-------------------------------------------------------------------

(4) Hotărârile se adoptă cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi la adunare.-------

(5) Hotărârile valide ale Adunării generale sunt obligatorii şi pentru cei care nu au luat parte la Adunarea generală sau au votat împotrivă.---------------------------------------------------------------------

(6) Şedinţele Adunării generale sunt conduse de preşedintele sau vicepreşedintele Consiliului director şi de un prezidiu ales.-----------------------------------------------------------------------------------

(7) Dezbaterile şi hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special de un secretar de şedinţă desemnat de preşedinte.---------------------------------------------------------------------------------


Art. 27. – Adunarea generală îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)     stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei;

b)     aprobă şi modifică statutul;

c)     alege şi revocă cenzorul;

d)     umăreşte realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei;

e)     alege şi revocă membri Consiliului director;

f)      aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;

g)     analizează şi aprobă rapoartele anuale de activitate întocmite de  Consiliul director;

h)     aprobă programele anuale de activitate;

i)      hotărăşte înfiinţarea filialelor regionale/locale;

j)      aprobă  afilierea  asociaţiei  la alte  organisme  naţionale  şi internaţionale;

k)     hotărăşte dizolvarea şi lichidarea asociaţiei;

l)      hotărăşte în orice alt domeniu de interes pentru asociaţie;

m)   acordă titlul de "Membru de Onoare".----------------------------------------------------------


Art. 28.- Asociatul care, într-o  anumită problemă  supusă  hotărârii  Adunării generale are un interes  personal sau prin membri de familie de gradul I, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot; asociatul care încalcă aceste dispoziţii este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea necesară.-------------------------------------------------------


Art. 29.- (1) Consiliul director este format din 5 membri, componenţa acestuia fiind: un preşedinte, 1 vicepreşedinte, 1 secretar şi 2 membri. Membri Consiliului director sunt aleşi de către Adunarea generală, prin vot secret, pe o durată de 2 ani. ---------------------------------------------------

(2) Iniţial,  Consiliul director este format din 4 membri   fondatori.------------------------------------

(3) Consiliul director adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, cu excepţia prevederilor art. 17 din prezentul statut, dar nu mai puţin de trei.  În caz de balotaj, votul preşedintelui este decisiv.------------------------------------------------------------------------

(4) Consiliul director gestionează activitatea asociaţiei în conformitate cu scopurile pentru care ea a fost constituită; acesta îşi desfăşoară activitatea în baza  unui Regulament intern de ordine interioară.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Art. 30.- Consiliul director are următoarele atribuţii:

a)     conduce activitatea asociaţiei între Adunările generale;

b)     pune în executare hotărârile Adunării generale;

c)     încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;

d)     hotărăşte schimbarea sediului asociaţiei;

e)     alege din rândul membrilor săi preşedintele, prin vot secret;

f)      convocă sesiunile ordinare şi extraordinare ale Adunării generale;

g)     aprobă şi modifică  regulamentul  de organizare şi funcţionare a asociaţiei;

h)     stabileşte taxele de înscriere şi cotizaţiile pe care le supune aprobării Adunării generale;

i)      stabileşte strategia de folosire a fondurilor, conform normelor statutare;

j)      aprobă mandatele pentru delegaţii asociaţiei care reprezintă asociaţia la reuniuni naţionale internaţionale;

k)     elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;

l)      întocmeşte schemele de organizare şi statul de funcţii, pentru membrii şi personalul salariat, pe care le propune Adunării generale spre aprobare;

m)   hotărăşte asupra angajării personalului salariat în condiţiile legii si statutului şi stabileşte salariile acestora, precum şi indemnizaţiile colaboratorilor;

n)     primeşte, analizează şi rezolvă reclamaţiile cu privire la prestaţiile angajaţilor sau membrilor cu responsabilităţi;

o)     aprobă înscrierea de noi membri;

p)     analizează şi face propuneri Adunării Generale pentru acordarea titlului de „Membru de onoare” al asociaţiei;

q)     stabileşte purtătorul de cuvânt al asociaţiei;

r)      concepe si redactează si  apoi  supune aprobării Adunării Generale  un Regulament de organizare şi funcţionare a asociaţiei.----------


Art. 31.- Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat, ori sunt străine de asociaţie, pentru a exercita următoarele atribuţii:

a)     să încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;

b)     să exercite orice alte atribuţii prevăzute în prezentul statut sau stabilite de către Adunarea generală.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Art. 32.- (1) Preşedintele Consiliului director este ales pe o perioada de 2 ani de către membrii acestuia, prin vot secret.

(2) Atribuţiile sale sunt:

a)     asigură conducerea operativă a asociaţiei;

b)     încheie acte juridice de administrare în numele şi pe seama asociaţiei;

c)     reprezintă asociaţia în justiţie şi faţă de terţi. ---------------------------------------------------

(3) În cazul în care preşedintele nu este disponibil, asociaţia este  reprezentată de către vicepreşedinte.

(4) Încheierea oricărui act care antrenează răspunderea asociaţiei se face, cu aprobarea Consiliului director, de către preşedinte sau, în cazul în care preşedintele nu este disponibil, de către vicepreşedinte.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 33.- (1) Controlul financiar intern al asociaţiei este asigurat de un cenzor.----------------------

(2) Asociaţia poate delega  atribuţiunile de control financiar - contabil unei persoane fizice sau juridice, pe bază de contract. ------------------------------------------------------------------------------------

(2) Cenzorul este numit de către Adunarea generală, acesta putând să fie şi o persoana care nu este membru al asociaţiei.---------------------------------------------------------------------------------------

(3) Cenzorul nu poate fi numit din rândul membrilor Consiliului director, acesta putând însă participa la şedinţele Consiliului director fără drept de vot.--------------------------------------------------


Art. 34.- Cenzorul are următoarele atribuţii:

a)     verifică îndeplinirea condiţiilor statutare cu privire la prezenţă şi vot la adunările generale;

b)     verifică execuţia bugetară, propunerile pentru proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul următor şi propunerile pentru rectificarea bugetului pentru anul în curs;

c)     verifică şi validează documentele şi angajamentele de plată;

d)     verifică lunar situaţia încasărilor şi plăţilor pe care le semnează;

e)     efectuează controlul  financiar preventiv pentru plăţile cu numerar şi urmăreşte depunerile în contul curent al asociaţiei a numerarului;

f)      verifică trimestrial  patrimoniul şi gestiunea asociaţiei, modul de stabilire şi încasare a cotizaţiilor şi a oricăror alte venituri sau cheltuieli ale asociaţiei, consemnând constatările într-un registru de procese verbale, sigilat şi parafat, care se păstrează  la sediul asociaţiei;

g)     stabileşte registrele asociaţiei necesare desfăşurării unui bun management financiar, conform formei de conducere a contabilităţii stabilite de Adunarea generală;

h)     întocmeşte, pe baza verificărilor efectuate şi prezintă Adunării generale rapoarte asupra activităţii sale şi asupra gestiunii asociaţiei, propunând anual descărcarea de gestiune a Consiliului director şi a celui ce asigură managementul financiar al asociaţiei;

i)      propune spre aprobare Adunării generale a asociaţiei   programe necesare desfăşurării unui management financiar de calitate;

j)      propune imputarea sumelor ce reprezintă despăgubiri pentru pagubele produse asociaţiei;

k)     recomandă Consiliului director sesizarea organelor de urmărire penală când constată săvârşirea unor infracţiuni financiar–contabile;

l)      îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea generală.--------------------------------CAPITOLUL VII

Activitatea economico-financiară


Art. 35.- Activitatea economico-financiară se raportează prin bilanţul anual al asociaţiei şi se organizează conform legilor în vigoare.---------- --------------------------------------------------------------

Art. 36.- (1) Gestiunea asociaţiei se ţine de personal calificat.

(2) Asociaţia poate deschide cont în orice bancă din România sau străinătate, cu respectarea legislaţiei în vigoare.----- -----------------------------------------------------------------------------------------


Art. 37.- (1) Exerciţiul economico-financiar începe de la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie.

(2) Primul exerciţiu financiar începe la data înregistrării Asociaţiei.----------------- ------------------CAPITOLUL VIII

Personalul angajat al asociaţiei


Art. 38. – Asociaţia, prin Consiliul director, poate angaja personal, din rândul membrilor asociaţiei sau din afara ei, în vederea realizării scopului asociaţiei, în baza unui contract de muncă sau convenţie civilă, conform legislaţiei muncii.--------------------------------------------------------- -----


Art. 39. – Litigiile dintre personalul angajat şi asociaţie se rezolvă pe cale amiabilă, de către Consiliul director.-------------- ----------------------------------------------------------------------------------

  

CAPITOLUL IX

Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei


  Art. 40.- (1)Următoarele situaţii pot duce la dizolvarea asociaţiei:

a)     când scopul pentru care a fost creată nu a fost şi nu poate fi îndeplinit;

b)     când numărul asociaţilor scade sub numărul prevăzut de lege;

c)     când organele de conducere nu mai pot fi constituite conform statutului, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care acestea trebuiau constituite;

d)     hotărârea dizolvării de către Adunarea generală.-----------------------------------------------

(2) Procedura dizolvării va respecta în totalitate prevederile OG. 26/2000 (art. 55-57), completându-se cu normele legale în vigoare.-----------------------------------------------------------------


Art. 41.- (1) În caz de dizolvare, asociaţia va fi lichidată.-----------------------------------------------

(2) Procedura lichidării va respecta în totalitate prevederile OG. 26/2000 (art. 60), completându-se cu normele legale în vigoare.-----------------------------------------------------------------------------------

(3) În cazul dizolvării asociaţiei,  bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

(4) Întreg activul de bunuri şi valori ale asociaţiei va fi donat, prin hotărârea Adunării generale, altor persoane juridice fără scop lucrativ şi care au un scop similar cu acela al asociaţiei.--------------

(5) Dacă, în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu reuşesc  să transmită bunurile în condiţiile alin. (4), bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător. -----------------------------------------------------

(6) În cazul în care asociaţia a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a) - c) din OG. 26/2000, bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor, sau, după caz, de comuna sau oraşul în a cărui rază teritorială asociaţia sau fundaţia îşi avea sediul, dacă aceasta din urmă era de interes local.------------------------------------------------------

(7) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.---------------------------------------------------------------------

(8) Radierea înscrierii asociaţiei ca persoană juridică se va face în conformitate cu prevederile legii.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAPITOLUL X

Dispoziţii finale


Art. 42.- Asociaţia are ştampilă şi însemne proprii.------------------------------------------------------


Art. 43.- Prezentul statut este valabil pe toată durata de funcţionare a Asociaţiei, modificarea sau completarea lui urmând a se face cu îndeplinirea condiţiilor cerute de lege şi statut.----------------

Art. 44.- (1) Membri asociaţiei recunosc, prin aderare, prevederile prezentului statut iar acesta intră în vigoare la data semnării lui şi se păstrează de către preşedintele asociaţiei.----------------------

2) Semnăturile participanţilor la adunarea de constituire:

a)     Brumă Mihai _____________________________________

b)     Nistor Ion _____________________________________

c)     Ghiţă Nicolae _____________________________________

d)     Toma Ioan _____________________________________

(3) Redactat   în 7 (şapte) exemplare, azi,…………….. data autentificării, din care 6 (şase) au fost eliberate părţii.----------------------------------------------------------------------------------------------
 Intrunirea de la Deva Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu